PWNxSwZ̈

ʋZʈꗗ  y\tgejXz
[L]

jq  c y}ejXp[NEkz
Q    0808
   
ˁiLj 2 | 1 i򕌁j
{, 4 | 3 ,  
g{,{ 4 | 3 Έ,  
  Έ,R 2 | 4 J,
            
jq  c y}ejXp[NEkz
R    0808
   
ki{j 2 | 0 ˁiLj
c,v 4 | 3 g{,{  
͍],q 4 | 0 {,  
  ,       Έ,R  
ł؂
            
jq  l y}ejXp[NEkz
P    0806
   
4 | 2 {,c
`iLj       iʁj
            
jq  l y}ejXp[NEkz
P    0806
   
{, 4 | 1 ,
ˁiLj       kij
            
jq  l y}ejXp[NEkz
P    0806
   
剺,R 4 | 2 xW,R
RziLj       XixRj
            
jq  l y}ejXp[NEkz
Q    0806
   
Rc,⌳ 4 | 2
w@iΐj       `iLj
            
jq  l y}ejXp[NEkz
Q    0806
   
,ؓc 4 | 3 ʏ,
RziLj       ij
            
jq  l y}ejXp[NEkz
Q    0806
   
4 | 1 ʋ,`
ˁiLj       {ۑ叹ij
            
jq  l y}ejXp[NEkz
Q    0806
   
Έ,{ 4 | 1 q,d
ˁiLj       iVj
            
jq  l y}ejXp[NEkz
Q    0806
   
,c 4 | 0 {,
OdiOdj       ˁiLj
            
jq  l y}ejXp[NEkz
Q    0806
   
R,ɓ 4 | 0 剺,R
\㏤iHcj       RziLj
            
jq  l y}ejXp[NEkz
R    0806
   
R, 4 | 1 ,ؓc
cij       RziLj
            
jq  l y}ejXp[NEkz
R    0806
   
R,R 4 | 2
ij       ˁiLj
            
jq  l y}ejXp[NEkz
R    0806
   
Έ,{ 4 | 2 ,
ˁiLj       яwij
            
jq  l y}ejXp[NEkz
S    0807
   
Έ,{ 4 | 0 ,{
ˁiLj       cHij
            
jq  l y}ejXp[NEkz
T    0807
   
Έ,{ 4 | 2 P,{
ˁiLj       gˁitj
            
jq  l y}ejXp[NEkz
U    0807
   
Έ,{ 4 | 3 R{,
ˁiLj       swij
            
jq  l y}ejXp[NEkz
X    0807
   
Έ,{ 4 | 0 ΐ(E),
ˁiLj       OdiOdj
            
jq  l y}ejXp[NEkz
    0807
   
,R 4 | 1 Έ,{
ˍHiXj       ˁiLj
            
q  c y}ejXp[NEkz
P    0804
   
LwiLj 3 | 0 Lij
[J,X 4 | 0 n,㌴ ( ^ )  
–,| 4 | 3 v,iR  
[,{ 4 | 0 c,  
            
q  c y}ejXp[NEkz
Q    0804
   
swij 2 | 1 LwiLj
,R 4 | 2 [,{  
TRc,͏ 4 | 1 [J,X  
  R`, 2 | 4 –,|
            
q  l y}ejXp[NEkz
P    0802
   
L, 4 | 0 {,s
LwiLj       ꐴaij
            
q  l y}ejXp[NEkz
P    0802
   
R,c 4 | 2 R,
Hߊwij       􏗁iLj
            
q  l y}ejXp[NEkz
Q    0802
   
V{,R{ 4 | 2 p,
LwiLj       呫iȖ؁j
            
q  l y}ejXp[NEkz
Q    0802
   
, 4 | 2 ,Y
Ֆ؊wi{j       PuiLj
            
q  l y}ejXp[NEkz
Q    0802
   
[J,X 4 | 0 ,L
LwiLj       {菤i{j
            
q  l y}ejXp[NEkz
Q    0802
   
,H 4 | 3 Y,R
􏗁iLj       ʕiʁj
            
q  l y}ejXp[NEkz
Q    0802
   
L, 4 | 2 kc,{c
LwiLj       b{ciRj
            
q  l y}ejXp[NEkz
Q    0802
   
–,| 4 | 1 l,R()
LwiLj       吙ij
            
q  l y}ejXp[NEkz
Q    0802
   
[,{ 4 | 1 ɓ,Ð
LwiLj       wij
            
q  l y}ejXp[NEkz
R    0802
   
V{,R{ 4 | 2 g,HR
LwiLj       mimj
            
q  l y}ejXp[NEkz
R    0802
   
[J,X 4 | 0 OY,֓
LwiLj       EXw@pqi{j
            
q  l y}ejXp[NEkz
R    0802
   
R{,剖 4 | 3 ,H
pij       􏗁iLj
            
q  l y}ejXp[NEkz
R    0802
   
L, 4 | 2 c,
LwiLj       㕟ij
            
q  l y}ejXp[NEkz
R    0802
   
–,| 4 | 2 [,͍
LwiLj       LcJimj
            
q  l y}ejXp[NEkz
R    0802
   
Ë{,{ 4 | 2 [,{
茒N卂iQnj       LwiLj
            
q  l y}ejXp[NEkz
S    0803
   
, 4 | 1 V{,R{
PHiɁj       LwiLj
            
q  l y}ejXp[NEkz
S    0803
   
[J,X 4 | 1 c,
LwiLj       ij
            
q  l y}ejXp[NEkz
S    0803
   
c, 4 | 3 L,
wiÉj       LwiLj
            
q  l y}ejXp[NEkz
S    0803
   
–,| 4 | 2 ,I
LwiLj       ciޗǁj
            
q  l y}ejXp[NEkz
T    0803
   
[J,X 4 | 0 c,k
LwiLj       F{HiF{j
            
q  l y}ejXp[NEkz
T    0803
   
–,| 4 | 0 ,
LwiLj       citj
            
q  l y}ejXp[NEkz
U    0803
   
[J,X 4 | 3 i,c
LwiLj       Vij
            
q  l y}ejXp[NEkz
U    0803
   
, 4 | 1 –,|
RiQj       LwiLj
            
q  l y}ejXp[NEkz
X    0803
   
, 4 | 3 [J,X
ixRj       LwiLj